Program Wyborczy

 • Dokończenie pierwszego etapu modernizacji ulicy Radomskiej wraz z zagospodarowaniem Placu Wolności i przylegających ulic.
 • Współpraca z Zarządem Województwa Mazowieckiego zmierzająca do wykonania modernizacji drugiego etapu ulicy Radomskiej.
 • Projekt i budowa przy wsparciu środków zewnętrznych nowoczesnego placu targowego na terenie gminnym pozyskanym dzięki staraniom wójta P. Leśnowolskiego w 2014 roku od PKP.
 • Kontynuacja budowy kanalizacji: etap V – strona południowa Jedlni-Letnisko, etap VII – ulica Słupicka, etap VIII – Aleksandrów enklawa A, enklawa B oraz rozbudowa istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
 • Dokończenie projektów kanalizacji na pozostałym terenie gminy. Pozyskanie środków zewnętrznych i przystąpienie do realizacji zadań inwestycyjnych w tym zakresie.
 • Opracowanie projektu i budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej z Siczek do Radomia przy współudziale Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Radomia.
 • Współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w zakresie modernizacji dróg powiatowych – od drogi wojewódzkiej nr 737 (Antoniówka) do drogi wojewódzkiej nr 696 (Piotrowice) wraz z przebudową mostu w Piotrowicach oraz odcinka od Aleksandrowa przez Słupicę do granicy z gminą Pionki.
 • Utworzenie filii ośrodka zdrowia w Groszowicach. Pozyskanie terenów na poszerzenie boiska szkolnego oraz przyszłą budowę przedszkola w Groszowicach.
 • Budowa jadalni w szkole w Myśliszewicach.
 • Pomoc dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy poprzez wdrożenie Karty Dużej Rodziny.
 • Utworzenie filii ośrodka zdrowia w Słupicy.
 • Budowa boisk sportowych na terenie szkoły w Słupicy. Pozyskanie środków na budowę już zaprojektowanej nowoczesnej sali gimnastycznej w Słupicy.
 • Regulacja stanów prawnych gruntów niezbędnych do podjęcia inwestycji drogowych oraz infrastrukturalnych na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dróg znajdujących się w pasie kolejowym.
 • Modernizacja i utwardzenie dróg i ulic o uregulowanym stanie prawnym. Budowa chodników.
 • Projekty i budowa oświetlenia ulicznego.
 • Oczyszczenie zalewu na podstawie opracowanego projektu przy wsparciu środków zewnętrznych.
 • Realizacja złożonego projektu dofinansowania ze środków unijnych bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej – zadanie II: modernizacja stadionu w Kolonce, rozbudowa siłowni napowietrznych, budowa i rozbudowa placów zabaw.
 • Racjonalne gospodarowanie budżetem gminy przez stałe zmniejszanie zobowiązań kredytowych zaciągniętych przed 2011 rokiem, przy jednoczesnym zwiększaniu nakładów inwestycyjnych.
 • Efektywne pozyskiwanie środków z Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla planowanych na terenie gminy projektów inwestycyjnych.
 • Stała aktywizacja życia kulturalnego i sportowo-rekreacyjnego na terenie gminy przez organizację cyklicznych koncertów i występów artystycznych na planowanej scenie koncertowej oraz imprez o charakterze masowym.
 • Wspieranie inicjatyw społecznych oraz ścisła współpraca ze Stowarzyszeniami i Klubami działającymi na terenie gminy.